4 ก.พ. 2562

วัสดุในชีวิตประจำวัน : โลหะ


วัสดุในชีวิตประจำวัน : โลหะ

1.โลหะ คือ ...?
2.โลหะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.โลหะกลุ่มเหล็ก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
4.โลหะนอกกลุ่มเหล็ก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
5.อะไรคือความแตกต่าง ระหว่างโลหะกลุ่มเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ตอบเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 ข้อ)
6.ข้อแตกต่าง ระหว่างคุณสมบัติของเหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
7.ข้อที่เหมือนกัน ระหว่างคุณสมบัติของเหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
8.กังหันชัยพัฒนา สร้างมาจากโลหะประเภทใด เพราะเหตุใด
9.จงบอกคุณสมบัติของ อะลูมิเนียม และประโยชน์การใช้งาน
10.จงบอกคุณสมบัติของ ทองแดง และประโยชน์การใช้งาน
11.จงบอกคุณสมบัติของ สังกะสี และประโยชน์การใช้งาน
12.จงบอกคุณสมบัติของ ทองเหลือง และประโยชน์การใช้งาน
13.ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย โลหะ นักเรียนจะเลือกทำจากโลหะประเภทใดบ้าง เพราะเหตุผลใด

วัสดุในชีวิตประจำวัน : พลาสติก


วัสดุในชีวิตประจำวัน : พลาสติก

1.พลาสติก เป็นวัสดุสังเคราะห์ โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจาก กระบวนการใด
2.พลาสติก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.อะไร คือ ความต่าง ระหว่าง เทอร์โมพลาสติก กับ เทอร์โมเซตติ้ง พลาสติก (ตอบ 2 ข้อ)
4.อะไร คือ ความเหมือน ระหว่างเทอร์โมพลาสติก กับ เทอร์โมเซตติ้ง พลาสติก (ตอบ 2 ข้อ)
5.โฟม ผลิดจากพลาสติกประเภทใด
6.ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย พลาสติก นักเรียนจะเลือกทำจากพลาสติกประเภทใด เพราะเหตุผลใด *

วัสดุในชีวิตประจำวัน : ไม้


วัสดุในชีวิตประจำวัน : ไม้

1.ไม้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.ไม้ธรรมชาติหรือไม้จริง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.ไม้ประกอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
4.ไม้ประกอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
5.อธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติ ของ ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้ืออ่อน
6.อธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติ ของไม้ประกอบทั้ง 3 ชนิด
7.อธิบายเปรียบเทียบการนำไปใช้งาน ระหว่าง ไม้ประกอบทั้ง 3 ชนิด
8.อธิบายเปรียบเทียบการนำไปใช้งาน ระหว่าง ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้ืออ่อน
9.ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย ไม้ นักเรียนจะเลือกทำจากไม้ประเภทใดบ้าง เพราะเหตุผลใด

วัสดุในชีวิตประจำวัน: ยาง


 วัสดุในชีวิตประจำวัน:ยาง

1.ยาง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2. น้ำยางดิบ ถูกแปรสภาพเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
3.การแปรสภาพน้ำยางดิบ เป็น น้ำยางข้น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของใช้ต่าง ๆ อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
4. การแปรสภาพน้ำยางดิบ เป็น ยางแห้ง หรือยางแผ่นรมควัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของใช้ต่าง ๆ อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
5. ยางสังเคราะห์ คือ ?
6. ทำไม... ? ยางสังเคราะห์จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้งาน
7.บอกความเหมือน ของยางธรรมชาติ และ ยางสังเคราะห์ มา 2 ข้อ
8. บอกความต่าง ระหว่างยางธรรมชาติ และ ยางสังเคราะห์ มา 2 ข้อ
9. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติมา 3 ชนิด
10. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์มา 3 ชนิด
11. ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย ยาง ได้หรือ ไม่ ถ้าได้ นักเรียนจะเลือกทำจากยางประเภทใดบ้าง เพราะเหตุผลใด