11 ก.ย. 2562

การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล


แหล่งที่มาของข้อมูล (Source of Data)          ข้อมูลสถิติอาจจำแนกตามแหล่งที่มาได้ 2 ทาง คือ

       1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้เป็นผู้ทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่มักจะเสียเวลาในการจัดหาและมีค่าใช้จ่ายสูง
       2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มีผู้อื่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ ทำการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จากรายงาน ที่พิมพ์แล้ว หรือยังไม่ได้พิมพ์ของ หน่วยงานของรัฐบาล สมาคม บริษัท สำนักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น การนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ในบางครั้งข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ในบางครั้ง ข้อมูลนั้นอาจมีความผิดพลาดและผู้ใช้มักจะไม่ทราบข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการสรุปผล ดังนั้น ผู้ที่จะนำข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ควรระมัดระวังและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์

ความเหมาะสมของแหล่งข้อมูล


การเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือมีการบิดเบือน อาจทํา ให้ข้อสรุปที่ได้ผิดพลาดหรือชี้นํา
ผิดทาง นอกจากนี้อาจทํา ให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ความทันสมัยของข้อมูล (currency) ควรตรวจสอบว่าข้อมูลเผยแพร่เมื่อใด สํารวจและปรับปรุงเมื่อใด นอกจากนี้ในปัญหาที่สนใจ ควรตรวจสอบว่าสามารถใช้ข้อมูลที่เผยแพร่นานมาแล้วได้หรือไม่
ความสอดคล้องกับการใช้งาน (relevance) ควรตรวจสอบว่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการหรือไม่
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (authority) พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ผู้เผยแพร่มีความชํา นาญพอที่จะให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวหรือไม่สามารถติดต่อผู้เผยแพร่ได้หรือไม่
ความถูกต้องแม่นยํา (accuracy) ตรวจสอบความถูกต้องพื้นฐานของข้อมูล ตรวจสอบว่ามีการนํา ข้อมูลไปอ้างอิงที่อื่น หรือไม่ หรือมีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรือไม่
จุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูล (purpose) ตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป้าหมายใด เช่น เพื่อใช้ในการรณรงค์ เผยแพร่เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการศึกษาอื่น ๆ
การเตรียมข้อมูล      เมื่อเลือกแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเตรียมข้อมูล  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประมวลผล  ซึ่งเราก็ทราบแล้วว่า ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผลต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  ถ้าข้อมูลมีความผิดพลาดไม่สมบูรณ์เราก็จะได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่นกัน  ดังนั้น เราจึงต้องมีการเตรียมข้อมูล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน
1.    1.  ทำความสะอาดข้อมูล   เป็นการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล เช่น มีค่าว่าง มีค่าที่อยู่นอกขอบเขตค่าที่เป็นไปได้ หน่วยนับไม่ตรงกัน ค่าผิดปกติ หรือมีรูปแบบไม่ตรงกัน เป็นต้น  การแก้ไขข้อมูลเมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาดหากสามารถแก้ไขได้ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถุกต้อง หรือลบข้อมูลส่วนนั้นออกไปถ้าไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผล 
2.    2.  แปลงข้อมูล     การแปลงข้อมูล คือ การเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการประมวลผล โดยรูปแบบของข้อมูลที่พร้อมสำหรับการประมวลผล ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจจะนำข้อมูลนั้นไปทำอะไร หรือไปหาคำตอบเรื่องใด  เช่น
                    2.1  การลดจำนวนข้อมูล   เป็นการเลือกเฉพาะข้อมูลที่สนใจ หรือตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกไป
                    2.2  การเพิ่มจำนวนข้อมูล เป็นการเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการประมวลผลเข้าไป
                    2.3  การรวมข้อมูล    เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันเข้าด้วยกัน

3.    3. เชื่อมโยงข้อมูล  เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่คนละรูปแบบ หรือ อยู่คนละแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน

               *** นักเรียนสามารถทำความเข้าใจเรื่อง การเตรียมข้อมูลได้ในวีดีโอด้านล่างนี้***


วีดีโอแสดงการเตรียมข้อมูล 


การสำรวจข้อมูล  
  ในขั้นการสำรวจข้อมูลนั้น ขั้นตอนหลักคือ การทดลองวาดแผนภาพหรือกราฟของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพิจารณาภาพรวมของข้อมูล ซึ่งจะทำให้เราพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดจากการตั้งคำถามหรือการรวบรวมข้อมูล ซึ่งต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น อาจพบ ข้อมูลสูญหาย ข้อมูลไม่ครบ ข้อมูลที่ค่าผิดปกติไป เป็นต้น 
4 ก.พ. 2562

วัสดุในชีวิตประจำวัน : โลหะ


วัสดุในชีวิตประจำวัน : โลหะ

1.โลหะ คือ ...?
2.โลหะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.โลหะกลุ่มเหล็ก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
4.โลหะนอกกลุ่มเหล็ก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
5.อะไรคือความแตกต่าง ระหว่างโลหะกลุ่มเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ตอบเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 ข้อ)
6.ข้อแตกต่าง ระหว่างคุณสมบัติของเหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
7.ข้อที่เหมือนกัน ระหว่างคุณสมบัติของเหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
8.กังหันชัยพัฒนา สร้างมาจากโลหะประเภทใด เพราะเหตุใด
9.จงบอกคุณสมบัติของ อะลูมิเนียม และประโยชน์การใช้งาน
10.จงบอกคุณสมบัติของ ทองแดง และประโยชน์การใช้งาน
11.จงบอกคุณสมบัติของ สังกะสี และประโยชน์การใช้งาน
12.จงบอกคุณสมบัติของ ทองเหลือง และประโยชน์การใช้งาน
13.ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย โลหะ นักเรียนจะเลือกทำจากโลหะประเภทใดบ้าง เพราะเหตุผลใด

วัสดุในชีวิตประจำวัน : พลาสติก


วัสดุในชีวิตประจำวัน : พลาสติก

1.พลาสติก เป็นวัสดุสังเคราะห์ โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจาก กระบวนการใด
2.พลาสติก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.อะไร คือ ความต่าง ระหว่าง เทอร์โมพลาสติก กับ เทอร์โมเซตติ้ง พลาสติก (ตอบ 2 ข้อ)
4.อะไร คือ ความเหมือน ระหว่างเทอร์โมพลาสติก กับ เทอร์โมเซตติ้ง พลาสติก (ตอบ 2 ข้อ)
5.โฟม ผลิดจากพลาสติกประเภทใด
6.ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย พลาสติก นักเรียนจะเลือกทำจากพลาสติกประเภทใด เพราะเหตุผลใด *

วัสดุในชีวิตประจำวัน : ไม้


วัสดุในชีวิตประจำวัน : ไม้

1.ไม้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.ไม้ธรรมชาติหรือไม้จริง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.ไม้ประกอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
4.ไม้ประกอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
5.อธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติ ของ ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้ืออ่อน
6.อธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติ ของไม้ประกอบทั้ง 3 ชนิด
7.อธิบายเปรียบเทียบการนำไปใช้งาน ระหว่าง ไม้ประกอบทั้ง 3 ชนิด
8.อธิบายเปรียบเทียบการนำไปใช้งาน ระหว่าง ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้ืออ่อน
9.ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย ไม้ นักเรียนจะเลือกทำจากไม้ประเภทใดบ้าง เพราะเหตุผลใด

วัสดุในชีวิตประจำวัน: ยาง


 วัสดุในชีวิตประจำวัน:ยาง

1.ยาง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2. น้ำยางดิบ ถูกแปรสภาพเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
3.การแปรสภาพน้ำยางดิบ เป็น น้ำยางข้น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของใช้ต่าง ๆ อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
4. การแปรสภาพน้ำยางดิบ เป็น ยางแห้ง หรือยางแผ่นรมควัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของใช้ต่าง ๆ อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
5. ยางสังเคราะห์ คือ ?
6. ทำไม... ? ยางสังเคราะห์จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้งาน
7.บอกความเหมือน ของยางธรรมชาติ และ ยางสังเคราะห์ มา 2 ข้อ
8. บอกความต่าง ระหว่างยางธรรมชาติ และ ยางสังเคราะห์ มา 2 ข้อ
9. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติมา 3 ชนิด
10. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์มา 3 ชนิด
11. ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย ยาง ได้หรือ ไม่ ถ้าได้ นักเรียนจะเลือกทำจากยางประเภทใดบ้าง เพราะเหตุผลใด