30 พ.ค. 2559


แบบฝึกหัดที่ 1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

การบ้าน 
      1.   นักเรียนคัด เนื้อหาในหนังสือเรียน เรื่องการวัดขนาดของหน่วยความจำ (หน้า 29) และตอบคำถามต่อไปนี้
          1.1 นายแดงซื้อ flash drive ขนาดความจุ 1 MB  นายดำ ซื้อ flash drive ขนาดความจุ 1 GB 
              Flash drive ของใคร บันทึกข้อมูลได้มากกว่ากัน
          1.2  ถ้านำ  flash drive ขนาดความจุ 8 GB  มาบันทึกเพลง MP3 ซึ่งใช้พื้นที่ในหน่วยความจำเพลงละประมาณ 4 KB  จะได้ประมาณกี่เพลง

     2. นักเรียนคัดเนื้อหาในหนังสือเรียน หน้า 39 - 40  หัวข้อ 6.2  ออปติคัลดิสก์   แล้ว ตั้งคำถามเอง-ตอบเอง  5 ข้อ โดยถามในเชิงเปรียบเทียบ ระหว่าง ออปติคัลดิสก์แต่ละชนิด


......................................................................................................................