18 ม.ค. 2555

จอภาพ

จอ CRT ใช้เทคโนโลยีเดียวกับโทรทัศน์ มีหลอดแก้วแสดงผล เรียกว่าหลอดรังสีแคโทด ส่งแสงสะท้อนมายังตาของผู้ใช้ค่อนข้างมาก


จอ LCD เป็นจอภาพแบบแบน ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย มีแสงส่องมายังตาผู้ใช้น้อย ถนอมสายตามากกว่าจอ CRT

จอ plasma ลักษณะแบนและบาง มองเห็นภาพได้คมชัดมากกว่า จอ LCD และมองภาพเคลื่อนไหวเร็วๆ ได้ดีเหมาะกับการชมภาพยนต์

CD กับ DVD

1. CD-ROM CD-R และ CD-RW แตกต่างกันอย่างไร


CD-ROM บันทึกได้ครั้งเดียว (แม้ว่าแผ่นยังไม่เต็ม) หลังจากนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้อีก

CD-R สามารถเขียนข้อมูลลงบนแผ่นได้และข้อมูลที่บันทึกลงไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก แต่

สามารถบันทึกเพิ่มลงไปได้จนเต็มแผ่น

CD-RW สามารถเขียนข้อมูลลงแผ่น และสามารถเขียนข้อมูลใหม่ทับลงในแผ่นเดิมได้ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในแผ่นได้

2. DVD-ROM DVD-R และ DVD-RW แตกต่างกันอย่างไร

DVD-ROM เก็บภาพยนตร์ที่มีความยาวขนาด 2 ชั่วโมงได้ บันทึกได้ครั้งเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้อีก

DVD-R เขียนข้อมูลลงบนแผ่นได้และข้อมูลที่บันทึกลงไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก

DVD-RW สามารถบันทึก ลบ เพิ่ม บันทึกซ้ำลงแผ่นเดิมได้

4 ม.ค. 2555

ซอฟต์วร์ประยุกต์

1. ความหมายของ ซอฟต์แวร์ประยุกต์


2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป โดยระบุ ประเภท / ชื่อ / และประโยชน์ใช้งาน ( มา 5 ตัวอย่าง)

4. นักเรียนรู้จัก หรือเคยใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้างตามที่ระบุในข้อ 3 และเคยใช้ทำอะไร ตอบให้มากที่สุด(ซอฟต์แวร์ละ 1 คะแนน)

5. เขียนแผนผังความคิด เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์