30 พ.ค. 2551

สิ่งที่หายากยิ่งในโลกนี้ 4 อย่าง

1. การเกิดเป็นคน..................... ยาก
2. การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัย ..ยาก
3. การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า ........ ยาก
4. การได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ....ยาก