4 ม.ค. 2555

ซอฟต์วร์ประยุกต์

1. ความหมายของ ซอฟต์แวร์ประยุกต์


2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป โดยระบุ ประเภท / ชื่อ / และประโยชน์ใช้งาน ( มา 5 ตัวอย่าง)

4. นักเรียนรู้จัก หรือเคยใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้างตามที่ระบุในข้อ 3 และเคยใช้ทำอะไร ตอบให้มากที่สุด(ซอฟต์แวร์ละ 1 คะแนน)

5. เขียนแผนผังความคิด เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์

ไม่มีความคิดเห็น: