22 ส.ค. 2556

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ความหมาย .... ?      
                          ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( application software) หมายถึง โปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่างตามความต้องการของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ได้รับความนิยม เช่น  โปรแกรมประมวลคำ  โปรแกรมการคำนวณ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น โปรแกรมประยุกต์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

มีกี่ประเภท ..... ?  

                 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ  เช่น โปรแกรมคำนวณภาษีของกรมศุลกากร  โปรแกรมระบบสินค้าของห้างโลตัส เป็นต้น
                2.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป (General purpose software)  เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การพิมพ์รายงาน การนำเสนองาน  การออกแบบเว็๋บไซต์ ซอฟต์ประยุกต์ทั่วไปสามารถแบ่งได้ดังนี้
                    2.1  ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูล 
                    2.2 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
                    2.3  ซอฟต์แวร์การคำนวณ
                    2.4   ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล
                    2.5   ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกและมัลติมิเดีย
                    2.6  ซอฟต์แวร์การใช้งานบนอินเตอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสาร

เลือกใช้อย่างไร .... ?
              1. สำรวจการทำงานที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
              2. สำรวจความพร้อมของฮาร์ดแวร์
              3. ทดลองใช้ซอฟต์แวร์
              4. ศึกษาเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ที่ใกล้เคียงกัน
              5. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของโปรแกรมว่าตรงตามความต้องการหรือไม่
              6. ศึกษาบริการหลังการข่ายและระยะเวลาการรับประกัน
              7. ทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ก่อนนำไปใช้งานและควรเลือกบริษัทผู้ผลิตที่เปิดให้ใช้งานฟรีหรือทดลองใช้นานๆ (อย่างน้อย 30 วัน)

ไม่มีความคิดเห็น: