15 ธ.ค. 2553

ประเภทของระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งนำไปใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หลากหลายชนิดตั้งเครื่องระดับใหญ่ จนถึงคอมพิวเตอร์แบบพกพา อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.  ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS)  เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตามบ้านหรือสำนักงาน ซึ่งถูกติดตั้งระบบปฏิบัติการนี้ไว้รองรับการทำงานบางอย่าง เช่น พิมพ์รายงาน ดูหนัง ฟังเพลง หรือเชื่อมเข้าสู่อินเตอร์เน็ต

2.  ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)  เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน (Multi-User) นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ มักพบได้กับการนำไปใช้ในองค์กรธุรกิจทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะเรียกว่าเครื่อง Server ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้

3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก เช่น พีดีเอ หรือ Smart phone บางรุ่น สามารถช่วยในการทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เป็นระบบปฏิบัติการที่มีเกิดขึ้นหลังสุดพร้อมๆ กับที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้น บางระบบมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวด้วย เช่น รองรับการทำงานทั่วไป ดูหนัง ฟังเพลง หรือเชื่อมต่อินเตอร์เน็ตได้

ที่มา :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิโรจน์ ชัยมูล สุพรรษา ยวงทอง กรุงเทพฯ โปรวิชั่น 2552 หน้า 76-77

ช่วยหน่อย :  อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป

29 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
ตอบ ระบบปฏิบัติการที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันระดับอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก

น.ส.นุชนาท ช่วยหวัง เลขที่ 21 ม.4/1
น.ส.ธัญญารัตน์ กี่สุ้น เลขที่ 22 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
ตอบ 1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว
2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน Multi-User
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กเช่น พีดีเอ หรือ Smart phone บางรุ่น สามารถช่วยในการทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
กนกศิลป์ วันแรก เลขที่ 23 ชั้น ม.4/1
ศิริกมล รักนุ้ย เลขที่ 24 ชั้น ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป

ตอบ - ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว
-ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน (Multi-User) นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่าย
-ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก

นาย สิริวัฒน์ บุญมาก เลขที่ 31
น.ส. วไลลักษณ์ กระชั้นกลาง เลขที่32

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
ตอบ1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป
2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน (Multi-User) นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก สามารถช่วยในการทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

รณชัย เลขที่13 ม.4/1
ภรัณยู เลขที่14 ม.4/1

บันทึกของพีรพัฒน์ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
ตอบ 1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน (Multi-User) นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก สามารถช่วยในการทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
นายพลเดช กั่วสิริกุล ม.4/1 เลขที่ 25
นายพีรพัฒน์ นางสวย ม.4/1 เลขที่ 26

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.Stand-alone OS(ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว)เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดีย
2.Network OS(ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย)เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน(Multi-User)
3.embeded OS(ระบบปฏิบัติการแบบฝัง)เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก เช่น พีดีเอ หรือ Smart phone บางรุ่น สามารถช่วยในการทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่เหล่านี้ได้เป็นอย่าง
น.ส.รัตติกาล แพตระกูล NO33

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
ตอบ 1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก
นายวีระยุทธ ขาวคง เลขที่ 27 ม.4/1
นางสาวจิรวรรณ ชื่นจิตร เลขที่28 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
ตอบ 1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก
นายวีระยุทธ ขาวคง เลขที่ 27 ม.4/1
นางสาวจิรวรรณ ชื่นจิตร เลขที่28 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ-1.ระบบปฏิบัติการเดี่ยวมีลักษณะสำคัญคือนิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายลักษณะสำคัญคือนิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูล
3.ระบบปฏิบัติการแบบฝังมีลักษณะสำคัญคือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาและช่วยในการทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

สาวิช ทองโอ เลขที่ 3 ม. 4/1
นพฤทธิ์ มุขแสง เลขที่ 4 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้น และให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว
2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน
3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก เช่น พีดีเอ บางระบบมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวด้วย

นาย กิตติชัย ชูขำ เลขที่ 19 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ - ระบบปฏิบัติการเเบเดี่ยวเป็้นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นเเละให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว
-ระบบปฏิบัติการแบบเครื่อข่ายเป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย๐คน
-ระบบปฏิบัติการแบบังเป็นระบบที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถช่วยในการทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่
นาย กิตติกร อาจกูล ชั้น ม.4/1 เลขที่ 1
นาย วีรยุทธ เที่ยงธรรม ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
-ระบบปฏิบัติการแบบเดียว stand-alone OS เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป
-ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย Network OS เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน Multi-User นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ
-ระบบปฏิบัติการแบบฝัง embeded OS เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก เป็นระบบปฏิบัติการที่มีเกิดขึ้นหลังสุดพร้อม ๆ กับที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้น


นางสาว สุธิดา เอียดชะตา เลขที่ 6 ชั้น ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป

ตอบ 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป
2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน (Multi-User) นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก

นาย กิตติพจน์ บุญมาศ เลขที่36 ม.4/1
นาย กิตติพัฒน์ จงรักษ์ ม.4/1 เลขที่ 37

jittakorn กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
ตอบ ประเภทของระบบปฏิบัติการมี3ประเภท คือ
1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS)เป็นระบบปฏิบัติการที่ให้บริการสำหรัผู้ใช้เพียงคนเดียว
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)เป็นระบบปฏิบัติการที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้หลายๆคน
3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS)เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก

จิตรกร พัดวี เลขที่38 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ
1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว(stand-alone os)เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว
2.ระบบปฏฺิบัติการแบบเครือข่าย(network os) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน
3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง(embeded os)เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก

นายชยันต์ ปลอดแก้ว
ชั้นม.5/2 เลขที่5

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS)เป้นระบบปฏิบัติการที่ใช้คนเดียวไม่สามารถขยายออก ไปยังให้คนอืนได้รับรู้
ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)เป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้กันหลายๆคนซึ่งสามารถพบปะกับบุลคลอื่นได้ดีและสามารถแลกความรู้กันได้อย่างสบาย
ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่คล้ายกับระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวแต่ที่ดีมาอย่างหนึ่งคือสามารถพกพาไปไหนก็ได้
นายะนากร หุ้นเหี้ยง ชั้นม.5/2 เลขที่ 3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS)เป้นระบบปฏิบัติการที่ใช้คนเดียวไม่สามารถขยายออก ไปยังให้คนอืนได้รับรู้
ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)เป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้กันหลายๆคนซึ่งสามารถพบปะกับบุลคลอื่นได้ดีและสามารถแลกความรู้กันได้อย่างสบาย
ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่คล้ายกับระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวแต่ที่ดีมาอย่างหนึ่งคือสามารถพกพาไปไหนก็ได้
นายธนากร หุ้นเหี้ยง ชั้นม.5/2 เลขที่ 3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ
1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว(stand-alone os)เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียวนิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป

2.ระบบปฏฺิบัติการแบบเครือข่าย(network os) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ มักพบได้กับการนำไปใช้ในองค์กรธุรกิจทั่วไป
3.ระบบปฏิบั การแบบฝัง(embeded os)เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก เช่น พีดีเอ หรือ Smart phone บางรุ่น สามารถช่วยในการทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

นายวรวุมิ ขาวคงม.5/2เลขที่13

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว
ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน
ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางระบบมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวด้วย เช่น รองรับการทำงานทั่วไป ดูหนัง ฟังเพลง หรือเชื่อมต่อินเตอร์เน็ตได้
นาย พยุงศักดิ์ ขาวคง เลขที่15 ม.5/2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป
ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Networ OS)เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน (Multi-User) นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ มักพบได้กับการนำไปใช้ในองค์กรธุรกิจทั่วไป
ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก เช่น พีดีเอ หรือ Smart phone บางรุ่น สามารถช่วยในการทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
น.ส.กัลยาณี ติ้นซุ่ย ม.5/2 เลขที่10

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ 1. ระบบปฏิบัติการเดี่ยว เป็นระบบที่มุ่งเน้นและให้บริการผู้ใช้เพียงคนเดียว
2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลายๆคน
3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กๆเช่น ดีพีเอหรือ Smart phone บางรุ่น
นายอภิสิทธิ์ นุ่นศร๊
ม.5/2 เลขที่ 4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) จะเป็นระบบที่ไม่สามารถบริการได้หลายคน
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)เป้นระบบที่ใช้ในองค์กรธุระกิจ
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS)
เป็นระบบที่นิยมใช้ในระบบพกพา
จิตราภัทร์ เลขที่1 ม.5/2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) จะเป็นระบบที่ไม่สามารถบริการได้หลายคน
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)เป้นระบบที่ใช้ในองค์กรธุระกิจ
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS)
เป็นระบบที่นิยมใช้ในระบบพกพา
จิตราภัทร์ เลขที่1 ม.5/2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แบบเดี่ยวเป็นการใช้ได้สำหรับคนเดียวเช่นการดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
แบบเครือข่ายเป็นการใช้ได้สำหรับหลายคนเพราะมาจากที่อื่นก็ได้มาและประสบการณ์กัน
แบบฝั่งเป็นระบบที่คล้ายกับแบบเดี่ยวแต่สามารถพาไปที่ไหนก็ได้สะดวกสบาย
น.ส.ดาริกา แดงหย้ง ม.5/2 เลขที่ 18

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โจทย์ ประเภทของระบบปฏิการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ มี 3 ประเภท
1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-alone OS)
2.ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย(Network OS)
3.ระบบปฏิบัติการแบบฝัง(embed OS)


น.ส.อลิษา แก้วฉาง เลขที่ 28 ม.4/3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก