8 ธ.ค. 2553

องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ คือ กลุ่มของชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทำงานได้ตามที่ต้องการที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการประมวลผลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของซอฟต์แวร์นั่นเอง โดยปกติแล้วผู้ที่เขียนชุดคำสั่งนี้ขึ้นมาเรามักเรียกว่า นักเขียนโปรแกรม (program)
โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
      1. ซอฟต์แวร์ระบบ(System Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด โดยจะทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันให้ได้มากที่สุด รวมถึงการบำรุงรักษาระบบตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีการใช้งานได้ยาวนานขึ้นอีก ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันคือ
              1.1  ระบบปฏิบัติการ (operating system)
              1.2  โปรแกรมอรรถประโยชน์(utility programs)
     2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application Software)เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ แต่จะทำงานได้โดยเรียกใช้อุปกรณ์ต่างๆผ่านซอฟต์แวร์ระบบอีกทอดหนึ่ง ซอฟต์แวร์กลุ่มนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง พอจะสรุปได้ดังนี้

       2.1 แบ่งตามลักษณะการผลิตได้ 2 ประเภทคือ
              - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองโดยเฉพาะ (Proprietary Software)
              - ซอฟต์แวร์ที่จัดหาซื้อโดยทั่วไป(Off-the-Sofware หรือ Packaged Software)

     2.2  แบ่งตามกลุ่มการใช้งานได้ 3 กลุ่มใหญ่คือ
             - กลุ่มการใช้งานทางด้านธุรกิจ (business)
            - กลุ่มการใช้งานทางด้านกราฟฟิกและมัลติมิเดีย (graphic and multimededia)
           - กลุ่มสำหรับการใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร(web and communication)


ที่มา :  http://learners.in.th/blog/wanput/259856

37 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ซอฟแวร์ระบบเป็นซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานอะไร
ตอบ การทำงานที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด

รณชัย
ภรัณยู

สินีนาฏ กล่าวว่า...

คำถาม ซอฟต์แว์ประยุกต์มีการทำงานอย่างไรและแบ่งตามลักษณะได้กี่ประเภท ?
ตอบ ทำงานโดยการเรียกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านซอฟต์แวร์ระบบอีกทอดหนึ่ง
2 ประเภทคือ - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาชึ้นใช้เองโดยเฉพาะ (Proprietary Software)
- ซอฟต์แวร์ที่จัดหาซื้อโดยทั่วไป ( Off-the-Software หรือ Packaged Software)


สินีนาฏ

บันทึกของพีรพัฒน์ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
kittiphat กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ระบบ(System Software)แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท?

ตอบ ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันคือ
1.1 ระบบปฏิบัติการ (operating system)
1.2 โปรแกรมอรรถประโยชน์(utility programs)

1.กิตติพัฒน์
2.จิตรกร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ มี 2ประเภท ได้แก่1 ระบบปฏิบัติการ (operating system)
2 โปรแกรมอรรถประโยชน์(utility programs)

กนกศิลป์ ศิริกมล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นักเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ได้เขียนโปรซอฟต์แวร์ทั่วไปแบ่งโปรแกรมได้กี่ประเภทใหญ่ๆคืออะไรบ้าง
ตอบ 2ประเภท
1.ซอฟต์แวร์ระบบ
2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

จิราวรรณ;ธัญญาลักษณ์

บันทึกของสิริวัฒน์ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์คืออะไร
ตอบ ซอฟต์แวร์ คือ กลุ่มของชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทำงานได้ตามที่ต้องการที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ


สิริวัฒน์ อานนท์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท
1.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
2.ซอฟต์แวร์ระบบ
ชื่อ นางสาว สมสมร 29
ชื่อ นางสาว มาริสา 30

กิตติชัย กล่าวว่า...

ซอฟเเวร์ระบบทำหน้าที่อะไร
ตอบ ติดต่อ ควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถมำงานได้อย่างมีปรธสิทธิภาพและสอดคล้องกันให้ได้มากที่สุด
กิตติชัย นราภรณ์

เป็ดพุงป่อง กล่าวว่า...

ผู้ที่เขียนชุดคำสั่งนี้เรียกว่าอะไร
ตอบ นักเขียนโปรแกรม (program)

สิริวัฒน์ , วไลลักษณ์

บันทึกของสิริวัฒน์ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
ตอบ 1.ซอฟต์แวร์ระบบ
2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์


นิชนันท์ กรนุช

ronnaa กล่าวว่า...

คำถาม:ซอฟต์เเวร์ระบบเเบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ: 2ประเภทคือ 1.ระบบปฏิบัติการ
2.โปรเเกรมอรรถประโยชน์

1.กิตติกร
2. วีรยุทธ

ronnaa กล่าวว่า...

คำถาม:ซอฟต์เเวร์ระบบเเบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ: 2ประเภทคือ 1.ระบบปฏิบัติการ
2.โปรเเกรมอรรถประโยชน์

1.กิตติกร
2. วีรยุทธ

บันทึกของสิริวัฒน์ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
-ซอฟต์แวร์ระบบ ทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
-ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้ทำงานเฉพาะด้านเท่านั้น

สุธิดา,วราภรณ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานอย่างไร
ตอบ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิด กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด

สุดารัตน์ อาภรณ์ศิลป์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอะไร
คำตอบ การควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด

น.ส.รัตติกาล เลขที่34 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผู้ที่เขียนคำสั่งชุดนี้ขึ้นมาเรียกว่าอะไร
ตอบ นักเขียนโปรแกรม

วไลลักษณ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท มีอะไรบ้าง
ตอบ 2ประเภท
1.1 ระบบปฏิบัติการ (operating system)
1.2 โปรแกรมอรรถประโยชน์(utility programs)
วีระยุทธ
จิรวรรณ

บันทึกของพีรพัฒน์ กล่าวว่า...

1.ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งตามกลุ่มใช้งานได้กี่กลุ่มใหญ่ อะไรบ้าง
ตอบ 1. กลุ่มการใช้งานทางด้านธุรกิจ
2.กลุ่มการใช้งานทางด้านกราฟฟิกและมัลติมิเดีย
3.กลุ่มสำหรับการใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร

1.นายพลเดช
2.นายพีรพัฒน์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ แบบโอเพ่นซอร์ส เพราะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อแบบสำเร็จรูปและซอฟต์แวร์นี้เปิดใช้งานฟรี และสามารถพัฒนาไปได้อีก โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

สุธิดา ,วราภรณ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1 ซอฟต์แวร์ระบบมีหน้าที่การทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ ทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสั่งการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1ระบบปฏิบัติการ 2 โปรแกรมอรรถประโยชน์
2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่การทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ ทำงานเฉพาะด้านเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท 1 แบ่งตามลักษณะการผลิต 2 แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน
ชื่อ อลิษา แก้วฉาง เลขที่ 28 ชั้นม.4/3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ซอฟต์แวร์ระบบมีหน้าที่การทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ.. ควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 ระบบปฏิบัติการ
1.2 โปรแกรมอรรถประโยชน์

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ มีหน้าที่ีการทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ.. ทำงานโดยการเรียกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านซอฟต์แวร์ระบบอีกทอดหนึ่ง
2 ประเภทคือ - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาชึ้นใช้เองโดยเฉพาะ (Proprietary Software)
- ซอฟต์แวร์ที่จัดหาซื้อโดยทั่วไป ( Off-the-Software หรือ Packaged Software)

3.ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ.. ซอฟต์แวร์ระบบ ทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานแต่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้ทำงานเฉพาะด้านเท่านั้น


กันต์ธร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ซอฟต์แวร์ระบบมีหน้าที่การทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ.. ควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 ระบบปฏิบัติการ
1.2 โปรแกรมอรรถประโยชน์

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ มีหน้าที่ีการทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ.. ทำงานโดยการเรียกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านซอฟต์แวร์ระบบอีกทอดหนึ่ง
2 ประเภทคือ - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาชึ้นใช้เองโดยเฉพาะ (Proprietary Software)
- ซอฟต์แวร์ที่จัดหาซื้อโดยทั่วไป ( Off-the-Software หรือ Packaged Software)

3.ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ.. ซอฟต์แวร์ระบบ ทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานแต่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้ทำงานเฉพาะด้านเท่านั้น


ชื่อ กันต์ธร อ่อนเอียด ชั้น ม.4/3 เลขที่ 25

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ซอฟต์เเวร์ระบบมีหน้าที่การทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ ทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสามารถสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน เเบ่งได้เป็น 2 ประเภท
1.ระบบปฏิบัตฺการ(operating software)
2.โปรแกรมอรรถประโยชน์(utility progarms)

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ มีหน้าที่การทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ปรระเภท อะไรบ้าง
ตอบ เป็นซอฟต์เเวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการควบคมระบบคอมคอมพิวเตอร์ ทำงานได้โดยใช้อุปกรณ์ผ่านซอฟต์แวร์ระบบอีกทอดหนึ่ง
2 ประเภทคือ - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาชึ้นใช้เองโดยเฉพาะ (Proprietary Software)
- ซอฟต์แวร์ที่จัดหาซื้อโดยทั่วไป ( Off-the-Software หรือ Packaged Software)

3.ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ -ซอฟต์แวร์ระบบ ทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
-ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้ทำงานเฉพาะด้านเท่านั้น

สุทธิชัย ช่อสุวรรณ ม.4/3 เลขที่22

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ซอฟต์แวร์ระบบมีหน้าที่การทํางานอย่างไร
ตอบ.ทําหน้าที่ติดต่อ ควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 1.ระบบปฏิบัติการ (operating system)
2.โปรแกรมอรรถประโยชน์(utility programs)

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ มีหน้าที่การทํางานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภท
ตอบ.มีหน้าที่ใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.แบ่งตามลักษณะการผลิตได้ 2ประเภทคือ
-ซอฟต์แวร์พัฒนาขึ้นใช้เองโดยเฉพาะ
-ซอฟต์แวร์ที่จัดหาซื้อโดยทั่วไป
2.แบ่งตามกลุ่มใช้งานได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ
-กลุ่มการใช้งานทางด้านธุระกิจ
-กลุ่มการใช้งานทางด้านกราฟฟิกและมัลติมิเดีย
-กลุ่มสําหรับการใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร

3.ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ.ซอฟต์เเวร์ระบบทําหน้าที่ติดต่อ ควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

นางสาวศุภรัตน์ ช่วยเรือง ชั้นม.4/3 เลขที่ 9

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ซอฟต์แวร์ระบบมีหน้าที่การทํางานอย่างไร
ตอบ.ทําหน้าที่ติดต่อ ควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 1.ระบบปฏิบัติการ (operating system)
2.โปรแกรมอรรถประโยชน์(utility programs)

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ มีหน้าที่การทํางานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภท
ตอบ.มีหน้าที่ใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.แบ่งตามลักษณะการผลิตได้ 2ประเภทคือ
-ซอฟต์แวร์พัฒนาขึ้นใช้เองโดยเฉพาะ
-ซอฟต์แวร์ที่จัดหาซื้อโดยทั่วไป
2.แบ่งตามกลุ่มใช้งานได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ
-กลุ่มการใช้งานทางด้านธุระกิจ
-กลุ่มการใช้งานทางด้านกราฟฟิกและมัลติมิเดีย
-กลุ่มสําหรับการใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร

3.ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ.ซอฟต์เเวร์ระบบทําหน้าที่ติดต่อ ควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

นางสาว อภิญญา พันทา ชั้น ม.4/3 เลขที่ 8

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1ซอฟต์แวรืระบบมีหน้าที่การทำงานอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ ทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสั่งการของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น2ประเภท 1ระบบปฏิบัติการ 2โปรแกรมอรรถประโยชน์
2ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่การทำงานอย่างไรแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ ทำงานเฉพาะด้านเท่านั้น แบ่งเป็น2ประเภทถ้าแบ่งตามลักษณะการผลิตได้2ประเภท1ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองโดยเฉพาะ2ซอฟต์แวร์ที่จัดหาซื้อโดยทั่วไป ถ้าแบ่งตามกลุ่มการใช้งานได้3กลุ่มคือ1กลุ่การใช้งานด้านธุรกิจ2กลุ่มการใช้งานด้านกราฟฟิกและมัลติมิเดีย3กลุ่มสำหรับการใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร
3 ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ ซอฟต์แวร์ระบบควบคุมการทำงานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์แต่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้น

ชื่อ อลิษา แก้วฉาง เลขที่ 28 ชั้นม.4/3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ซอฟต์แวร์ค์ออะไร ใครเป็นคนสร้างซอฟต์แวร์
ตอบ ซอฟต์แวร์ คือ กลุ่มของชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทำงานได้ตามที่ต้องการที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้อัตโนมัติ
2.ซอฟต์แวรืแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ แบ่งเป็น 2ประเภท 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
3.ซอฟต์แวร์ระบบทำหน้าที่อย่างไร
ตอบ เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด
4.ซอฟต์แวร์ประยุกต์มี่หน้าที่อย่างไร
ตอบ เป้นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ่นมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้นนาย ยุทธพิชัย มุขแสง เลขที่ 10 ม.4/2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ซอฟต์แวรืคืออะไรใครเป้นคนสร้างซอตแวร์
ตอบ กลุ่มของชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ต้องการของคอมพิวเตอร์ส่วนคนที่สร้างซอฟต์แวร์เราเรียกว่านักเขียนโปรแกรมเมอร์
2.ซอฟต์แวร์แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ2ประเภทคือ1ซอฟต์แวณ์ระบบ2ซอฟต์แวร์ประยุกต์
3. ซอฟต์แวร์ระบบทำหน้าที่อย่างไร
ตอบ ควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์โดยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ระบบปฎิบัติการ2.โปรแกรมอรรถประโยชน์
4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่อย่างไร
ตอบทำงานโดยเรียกใช้อุปกรณ์ต่างๆผ่าซอฟต์แวร์ระบบ
ชื่อ นางสาว จิราวรรณ ศุภพันธ์ เลขที่24 ชั้นม.4/2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว ( Stand-alone OS) การที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป
2ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)
เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embeded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก การทำงานของอุปกรณ์แบบไม่ประจำที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ระบบทำหน้าที่อะไร
ตอบ เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด โดยจะทำหน้าที่ติดต่อ ควบคุม และสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันให้ได้มากที่สุด

นายวรวุมิ ขาวคง ม5/2เลขที่13

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ซอฟต์เเวร์ระบบ(system software)ซอฟต์เเว์นี้เป็นซอฟต์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานที่ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด เเละสั่งการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด ซอฟเเวร์ระบบนี้เเบ่งออกเป็น 2ประเภท
1.1 ระบบปฎิบัติการ (operating system)
1.2 โปรเกมอรรถประโยชน์(utility programs)

นางสาว อุสนี อัตเส็น เลขที่ 21 ม.5/2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก