22 ธ.ค. 2554

โครงงานคอมพิวเตอร์ ... ?

1. โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ …. ?


โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ กิจกรรมที่นำความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหา หรือนำผลงานมาประยุกต์ใช้จริง โดยนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติด้วยตนเองตามประสบการณ์ ความสามารถ หรือความสนใจ

2. โครงงานคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ ดังนี้ คือ .... ?

2.1 ได้พัฒนาผลงานตามความรู้ ความสนใจและศักยภาพของตนเอง

2.2 ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ

2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้

2.4 ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.5 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.6 สื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด การเขียน รวมทั้งการเลือกรูปแบบการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ

2.7 มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ

3. โครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท ได้แก่อะไรบ้างอธิบายความหมายของแต่ละประเภทพอเข้าใจ

3.1 โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา คือ โครงงานที่มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอเนื้อหาบทเรียน

3.2 โครงงานการพัฒนาเครื่องมือ หมายถึง โครงงานเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์ หรือพัฒนาซอฟต์แวร์

3.3 โครงงานการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พิสูจน์ทฤษฎีจากการศึกษาค้นคว้า

3.4 โครงงานการประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดิจิตอลมาศึกษาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

3.5 โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เป็นโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและออกแบบโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตามความเหมาะสม

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก