8 ธ.ค. 2554

การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง

โครงสร้างในการเขียนโปรแกรมมี 3 แบบ ได้แก่
     1.  โครงสร้างแบบลำดับ(Sequential Structure)  เป็นโครงสร้างที่แสดงขั้นตอนการทำงานที่เรียงเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง จากคำสั่ง 1 ไปคำสั่ง 2 ต่อไปจนถึงคำสั่งสุดท้ายและแต่ละคำสั่งมีการทำงานเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น     2.  โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection Structure) เป็นโครงสร้างที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขในการตัดสินใจ แบ่งเป็น
           2.1 โครงสร้างแบบมีทางเลือก 2 ทาง
           2.2 โครงสร้างแบบมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง

     3.  โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Repetition Structure)  เป็นโครงสร้างที่มีการสั่งให้ทำงานชุดคำสั่งนั้นๆ ในลักษณะวนซ้ำหลายๆ รอบ โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจระหว่างทำซ้ำรอบต่อไปหรือเลิกทำซ้ำ โครงสร้างแบบนี้มี 2 ลักษณะ คือ
          3.1  การทำซ้ำตราบเท่าที่เงื่อนไขเป็นจริง (  Do  while)
          3.2  การทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง  (Do until)ไม่มีความคิดเห็น: