8 ธ.ค. 2554

ผังงานการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนโปรแกรมหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งมีความกว้างตามที่ผู้ใช้กำหนด
  1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ    คำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่่ยมจตุรัสแล้วแสดงผล
  2. รูปแบบของผลลัพธ์ 
  3. ข้อมูลนำเข้า
           - ความกว้างของสี่เหลี่ยม
  4. ตัวแปรที่ใช้
           w   แทน ความกว้าง
          area แทน พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
  5. ขั้นตอนการประมวลผล
       1. รับ  w
       2. คำนวณ   area = w*w
       3. แสดงผล
   6. ผังงาน

ไม่มีความคิดเห็น: