31 ม.ค. 2554

สื่อประสมตอนที่ 1

1. สื่อประสม คือ อะไร


2. องค์ประกอบของสื่อประสม มีอะไรบ้าง

11 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1. สื่อประสม คือ อะไร
ตอบ สื่อประสม หมายถึง การนำเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการพลิกหรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิโอทัศน์ และเสียง


2. องค์ประกอบของสื่อประสม มีอะไรบ้าง
ตอบ องค์ประกอบของสื่อประสมแบ่งเป็นลักษณะดังนี้
1. ภาพนิ่ง
2. ภาพเคลื่อนไหว
3. ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์
4. เสียง
5. ส่วนต่อประสาน
6. การเชื่อมโยงหลายมิติ

ชื่อ นาย กันต์ธร อ่อนเอียด ชั้น ม.4/3 เลขที่ 25

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1. สื่อประสม คือ อะไร
ตอบ สื่อประสม หมายถึง การนำเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการพลิกหรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิโอทัศน์ และเสียง


2. องค์ประกอบของสื่อประสม มีอะไรบ้าง
ตอบ องค์ประกอบของสื่อประสมแบ่งเป็นลักษณะดังนี้
1. ภาพนิ่ง
2. ภาพเคลื่อนไหว
3. ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์
4. เสียง
5. ส่วนต่อประสาน
6. การเชื่อมโยงหลายมิติ

ชื่อ นาย จิรายุทธ รักนุ้ย ชั้น ม.4/3 เลขที่ 23

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.สื่อประสม คือ อะไร
ตอบ สื่อประสมหรือสื่อหลายแบบ (Multimedia) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูล ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจนระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน
2.องค์ประกอบของสื่อประสม มีอะไรบ้าง
ตอบ 1.ภาพนิ่ง 2.ภาพเคลื่อนไหว 3.ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ 4.เสียง 5.ส่วนต่อประสาน 6.การเชื่อมโยงหลายมิติ


ที่มา:http://writer.dek-d.com
นายปิยะวัฒน์ ช่วยแข็งชั้นม.4/3เลขที่24

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1. สื่อประสม คือ อะไรสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย หมายถึงการนำเอาสื่อหลาย ๆ อย่าง เช่น รูปภาพ เทป แผ่นโปร่งใส มาใช้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน ต่อมาเมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ้น และสามารถใช้งาน ได้ทั้งภาพนิ่ง เสียง ข้อความและภาพเคลื่อนไหว ทำให้ความหมายของสื่อประสมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนประกอบหลัก ที่มีใช้ทั่วไปของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะมี CD-ROM sound card และลำโพง เพิ่มเข้ามาในคอมพิวเตอร์ หรืออาจมีส่วนประกอบที่เกี่ยวกับการใช้งานวิดีโอด้วย นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมถึงการใช้การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องวิดีโอเทปเสียง ซีดีรอม กล้องดิจิตอล โทรทัศน์ฯลฯ ให้ทำงานร่วมกัน การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างดังกล่าวจะต้องอาศัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) และอุปกรณ์ (Hardware) ต่าง ๆ ประกอบกัน บางครั้งจึงเรียกว่าสถานีปฏิบัติการมัลติมีเดีย (Multimedia workstation)

2. องค์ประกอบของสื่อประสม มีอะไรบ้าง

1) คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้เห็น ได้ยิน สามารถโต้ตอบแบบปฏิสัมพันธ์ได้

2) การเชื่อมโยงสื่อสาร ทำให้ข้อมูลต่างๆ เชื่อมโยงถึงกันและนำเสนอได้

3) ซอฟต์แวร์ สามารถช่วยให้เราใช้ข้อมูลจากสื่อหลายชนิดร่วมกันได้

4) การใช้งานแบบสื่อประสม โดยใช้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบสื่อประสมที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

ที่มา http://www.st.ac.th/av/inno_multimedia.htm

นายกิจการ ขันแกล้ว ม.4/3 เลขที่ 4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.สื่อประสม คือ อะไร
ตอบ การนำเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการพลิกหรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง2.องค์ประกอบของสื่อประสม มีอะไรบ้าง
ตอบ จากความหมายของสื่อประสมที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า สื่อประสมในปัจจุบันจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการเสนอสารสนเทศในรูปแบบรวมของข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว และภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ เพื่อรวมเป็นองค์ประกอบของสื่อประสมในลักษณะของ "สื่อหลายมิติ" โดยก่อนที่จะมีการประมวลเป็นสารสนเทศนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับรูปแบบโดยแบ่งเป็นลักษณะดังนี้
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์
เสียง ส่วนต่อประสาน การเชื่อมโยงหลายมิติ


ที่มา :http://my.dek-d.com/sunshine_
นาย กชพร รำนา ม.4/3 เลขที่ 6

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.สื่อประสมคืออะไร
ตอบ สื่อประสม หมายถึง การนำเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการพลิกหรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง
2.องค์ประกอบของสื่อประสมคืออะไร
ตอบ
1.ภาพนิ่ง
2.ภาพเคลื่อนไหว
3.ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์
4.เสียง
5.ส่วนต่อประสาน
6.การเชื่อมโยงหลายมิติ
ที่มา http://www.sahavicha.com
น.ส.อลิษา แก้วฉาง ม.4/3 เลขที่ 28

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.สื่อประสม คือ อะไร
ตอบ สื่อประสมหมายภึงการนำสื่อหลาย ๆประเภทมาใช้ร่สื่อประสม ก็ได้ ในการใช้สื่อประสมนี้เป็นการนำสื่อประเภทต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน โดยอาจเป็นการใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือในการศึกษารายบุคคล การใช้สื่อประสมนี้โดยทั่วไปแล้วจะใช้สื่อแต่ละอย่างเป็นขั้นตอนไป แต่ในบางครั้งก็อาจใช้สื่อหลายชนิดพร้อมกันได้ ในปัจจุบันได้มีการนำวัสดุมาผลิตเป็นชุดสื่อประสมโดยผลิตวมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์

2.องค์ประกอของสื่อประสมมีอะไร
ตอบ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมประกอบด้วย


1) คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้เห็น ได้ยิน สามารถโต้ตอบแบบปฏิสัมพันธ์ได้

2) การเชื่อมโยงสื่อสาร ทำให้ข้อมูลต่างๆ เชื่อมโยงถึงกันและนำเสนอได้

3) ซอฟต์แวร์ สามารถช่วยให้เราใช้ข้อมูลจากสื่อหลายชนิดร่วมกันได้

4) การใช้งานแบบสื่อประสม โดยใช้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบสื่อประสมที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

นาย จิรายุ ทองช่วย ม.4/3 เลขที่ 5

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สื่อประสม คือ อะไร ตอบ สื่อประสม หมายถึง การนำเอาสื่อหลายประเภทมาร่วมกันทั้งวัสดุอุปกรณ์ วิธีการเพื่องให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน/ องค์ประกอบของสื่อประสมมีอะไรบ้าง ตอบ1) คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้เห็น ได้ยิน สามารถโต้ตอบแบบปฏิสัมพันธ์ได้

2) การเชื่อมโยงสื่อสาร ทำให้ข้อมูลต่างๆ เชื่อมโยงถึงกันและนำเสนอได้

3) ซอฟต์แวร์ สามารถช่วยให้เราใช้ข้อมูลจากสื่อหลายชนิดร่วมกันได้

4) การใช้งานแบบสื่อประสม โดยใช้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบสื่อประสมที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
นาย ภักดี ยิ่งทวีเกียรติ เลขที่13 ม4/3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1. สื่อประสม คืออะไร
ตอบการใช้สื่อประสมประเภทต่างๆมาใช้ร่วมกันโดยอาจใช้กับผู้เรียน กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ในการศึกษารายบุคคล
2. องค์ประกอบของสื่อประสมมีอะไรบ้าง
ตอบ 1 ข้อความหรือตัวอักษรเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสื่อประสม
2. ภาพนิ่ง เป็นภาพที่ไม่มีการเคลือนไหว
3. ภาพไฮเปอร์ เป็นภาพชนิดพิเศษที่พบได้ในสื่อประสมประเภทต่างๆ
4. เสียงเป็นองค์ประกอบของสื่อประสมที่ถูกจัดเก็บอยู่ในแบบสัญญาณดิทัศหรือสัญญาณไฟฟ้า

ที่มา:http://www.google.co.th/
นาย เชวงศักกดิ์ บริโท เลขที่ 17 ชั้น ม 4/3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1. สือประสมคือ
ตอบ อุปการนำเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการพลิกหรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง
ที่มา ;http://www.sahavicha.com/?name=faq&file=readfaq&id=317
2.องค์ประกอบของสื่อประสมมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.ข้อความหรือตัวอักษร เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสื่อประสมประเภทต่างๆ
2.ภาพนิ่ง เป็นภาพที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
3.ภาพไฮเปอร์ เป็นภาพชนิดพิเศษที่พบได้ในสื่อประสมประเภทต่างๆ
4.เสียง เป็นองค์ประกอบของสื่อประสมที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลหรือสัญญาณไฟฟ้า
ที่มา; http://www.google.co.th/
นางสาว ศุกฤทัย ชัยเเก้ว เลขที่ 7 ม.4/3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.สื่อประสมคืออะไร
ตอบ การใช้สื่อประสมประเภทต่างๆมาใช้ร่วมกัน โดยอาจเป็นการใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยหรือในการศึกษารายบุคคล
2.องค์ประกอบของสื่อประสมหมายถึงอะไร
ตอบ 1)ข้อความหรือตัวอักษร(text) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสื่อประสมที่นำเสนอผ่านจอภาพของเคื่องคอมพิวเตอร์
2)ภาพนิ่ง(still image) เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น ภาพกราฟิก เป็นต้น
3)ภาพไฮเปอร์(hyper picture)เป็ภาพชนิดพิเศษที่พบได้ในสื่ประสมต่างๆ
4)เสียง(sound)เป็นองค์ประกอบของสื่อประสมที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลหรือสัญญาณไฟฟ้า
นายกิตติชัย จิตรบุญ เลขที่16 ชั้นม.4/3