9 ก.พ. 2554

คอมพิวเตอร์กับงานสื่อประสม

สืบค้นข้อมูลแล้วตั้งคำถามและตอบเองตามหัวเรื่องต่อไปนี้ หัวเรื่องละ 2 ข้อ  ลงในช่องแสดงความคิดเห็น

1.  ความหมายของสื่อประสม
2.  องค์ประกอบของสื่อประสม
3.  ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม

29 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1. ความหมายของสื่อประสม
1.1สื่อประสม (multimedia) หมายถึงอะไร
ตอบ การนำสื่อหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และ วิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแต่ละอย่าง
1.2ระบบสื่อประสม เป็นการทำให้เครืองงคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลได้หลายๆรูปแบบ มีอะไรบ้าง
ตอบ เป็นข้อความ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งจะเป็นการรวมเอาวิชาการหลายๆ สาขามาประยุกต์เข้ากัน
2. องค์ประกอบของสื่อประสม
2.1องค์ประกอบของสื่อประสม หมายถึง
ตอบ การนำเอาความคิด เนื้อหาสาระที่ต้องการแสดงผล ออกแสดงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีองค์ประกอบเพื่อช่วยในการนำเสนอแบบสื่อประสม เพื่อให้สิ่งที่แสดงผลนั้นน่าดู และสามารถสื่อความเข้าใจต่างๆ ได้ง่าย
2.2การนำเสนอเรื่อง อะเมซิ่งไทยแลนด์ (Amazing Thailand) ผู้นำเสนออาจเตรียมเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
ตอบ ต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยว ทิวทัศน์ที่สวยงาม วัฒนธรรมประเพณีของไทย อาหารการกิน ตลอดจนวิถีชีวิตบางอย่างเกี่ยวกับคนไทย ในการนำเสนอมีได้หลากหลายรูปแบบ
3.ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3.1 ประโยชน์ของสื่อประสมมี มีอะไรบ้าง
ตอบเสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว
นำเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เช่น บทเรียนมัลติมีเดีย
สร้างสื่อเพื่อความบันเทิง
สร้างสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์
3.2นำเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ อะไร
ตอบ บทเรียนมัลติมีเดีย
4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม
4.1อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม มีอะไร
ตอบ เครื่องคอมพิวเตอร์
ครื่องอ่านและเขียCD
การ์ดเสียง
4.2มัลติมีเดีย (อังกฤษ: multimedia) หรือ อะไร
ตอบสื่อประสม หรือ สื่อหลายแบบ เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว
น.ส. จิรวรรณ ชื่นจิตร เลขที่ 28 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

*ความหมายของสื่อประสม
คำถาม
1.ระบบสื่อประสมคืออะไร
ตอบระบบสื่อประสม คือ เป็นการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลได้หลายๆรูปแบบ
2.สื่อประสมได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ 1.ภาพ 2.เสียง 3.ข้อความ 4.ความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้

*องค์ประกอบของสื่อประสม
คำถาม
1.องค์ประกอบของสื่อประสมมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.วีดิทัศน์ 2.เสียง 3.ภาพ 4.ข้อความ
2.ลักษณะของเสียงมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.คลื่นเสียงแบบออดิโอ 2.เสียง CD
3.ไฮเปอร์ออดิโอ 4.MIDI

*ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
คำถาม
1.จากการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานมีอะไรบ้าง
ตอบ 1. ง่ายต่อการใช้งาน 2. สัมผัสได้ต่อความรู้สึก 3.สร้างเสริมประสบการณ์ 4. เพิ่มขีดความสามรถในการเรียนรู้ 5.เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 6
คุ้มค่าในการลงทุน
2.การนำสื่อประสมมาใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบ วัตถุประสงค์การใช้งาน

* อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม
1.การติดตั้งมัลติมีเดียเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
ตอบ มัลติมีเดียพีซี
2.เครื่องพีซีเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ตอบ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

นาย สิริวัฒน์ บุญมาก
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 31

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ความหมายของสื่อประสม 1.สื่อประสมหมายถึงอะไร
ตอบ การใช้สื่อหลายรูปแบบ ซึ่งอยู่ในรูปของไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพและไฟล์เพลง
2.สื่อประสมใช้ได้หลายรูปแบบ เช่นอะไรบ้าง
ตอบ ข้อความ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
องค์ประกอบของสื่อประสม 3.องค์ประกอบของสื่อประสมมีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อความหรือตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง และวิดีโอ
4.ภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไฟว เช่นอะไรบ้าง
ตอบ ภาพถ่าย ภาพวาดเป็นต้น
ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5.ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานมีอะไรบ้าง
ตอบ ง่ายต่อการใช้งาน สัมผัสได้ถึงความรู้สึกและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

6.การนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวต์คอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน
อุปกรคอมพิวเตอร์และซอหแวร์ที่ใช้งานสื่อประสม 7.อุปกรคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสมมีการติดตั้งระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเรียกว่าอะไร
ตอบ เรียกว่า มัลติมีเดียพีซี
8.เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลคืออะไร
ตอบ ไมโครโพรเซสเซอร์


นาย กิตติกร อาจกูล ม.4/1 เลขที 1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1 1.1ประสมคือ
ตอบ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงและนำเสนอในรูปข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ โดยเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ
1 1.2ทำไมต้องนำเสนอในรูปข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ โดยเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ
ตอบ เพื่อการท่องไปในเนื้อเรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ การสร้าง และการสื่อสาร”
2 2.1การนำเสนอแบบสื่อประสม หมายถึง
ตอบ การนำเอาความคิด เนื้อหาสาระที่ต้องการแสดงผล ออกแสดงด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2 2.2 องค์ประกอบเพื่อช่วยในการนำเสนอแบบสื่อประสมเพื่อเหตุใด
ตอบ เพื่อให้สิ่งที่แสดงผลนั้นน่าดู และสามารถสื่อความเข้าใจต่างๆ ได้ง่าย
3. 3.1มัลติมีเดีย ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น โดยมีประโยชน์อย่างไร
ตอบ เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว 3.2 สร้างสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ของสื่อประสมหรือไม่
ตอบ เป็นประโยชน์ของสื่อประสม
4 4.1เครื่องกราดตรวจทำหน้าที่อย่างไร
ตอบ นำเข้ารูปภาพชนิดต่างๆ
4 4.2เครื่องกรวดตรวดขนาดเล็กที่สามารถใช้มือถือได้ไว้ทำอะไร
ตอบ สแกนภาพ

น.ส จิราวรรณ ไชยสงคราม เลขที่ 11ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ความหมายของสื่อประสม
1.สื่อประสม หมายถึงอะไร
ตอบ การนำสื่อหลายๆประเภทมาใช้รวมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน
2.ระบบสื่อประสมเป็นอย่างไร
ตอบ เป็นการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลได้หลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งจะเป็นการรวมเอาวิชาการหลายๆ สาขามาประยุกต์เข้าด้วยกัน

องค์ประกอบของสื่อประสม
1.องค์ประกอบสื่อประสม มีอะไรบ้าง
ตอบ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ เสียง ส่วนต่อประสาน และการเชื่อมโยงหลายมิติ

2.ก่อนที่จะมีการประมวลเป็นสารสนเทศนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะต้องทำอย่างไรก่อน
ตอบ ต้องได้รับการปรับรูปแบบโดยแบ่งตามลักษณะ

ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1.ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง
ตอบ 1.ง่ายต่อการใช้งาน
2.สัมผัสได้ถึงความรู้สึก
3.สร้างเสริมประสบการ
4.เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้
5.เข้าใจเนื้อหามาดยิ่งขึ้น
6.ค้มค่าในการลงทุน
2.การประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร
ตอบ การประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม
1.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม คืออะไร
ตอบ งานสื่อประสม ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตั้งระบบมัลติมีเดียเข้าไปด้วย
2.จากข้อที่หนึ่ง ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ตอบ มัลติมีเดียพีซี

น.ส.ธัญญารัตน์ กี่สุ้น เลขที่ 22 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ความหมายของสื่อประสม
1.สื่อประสมหมายถึงอะไร
ตอบ การใช้สื่อหลายรูปแบบเช่นข้อความ ตัวอักษรภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ซึ่งอยู่ในรูปของไฟล์เอกสาร
2.สื่อประสมที่นิยมและพบเห็นทั่วไปจะเป็นแบบใดจงยกตัวอย่าง
ตอบ. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน cat เกมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ มิวสิควีดีโอ2. องค์ประกอบของสื่อประสม
1. องค์ประกอบของสื่อประสมโดยทั่วไปมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.ข้อความหรือตัวอักษร 2.ภาพนิ่ง 3.ภาพไฮเปอร์ 4.เสียง 5.วีดีโอ
2. ภาพบิตแมพเป็นภาพที่มีลักษณะอย่างไร
ตอบ. เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซลหรือจุดเล็กๆที่แสดงค่าสีดังนั้นภาพหนึ่งๆจึงเกิดจากจุดเล็กๆหลายๆจุดประกอบกันคล้ายการปักผ้าคลอสติช3. ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
1. ในการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบต้องขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบ. ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน
2. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานมีอะไรบ้าง
ตอบ. 1.ง่ายต่อการใช้งาน2.สัมผัสได้ถึงความรู้สึก3.สร้างเสริมประสบการณ์4.เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้5.เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น6.คุ้มค่าในการลงทุน


4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม
1.งานสื่อประสมมีการติดตั้งเข้าไปเรียกว่าอะไร
ตอบ. มัลติมีเดียพีซี
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นหัวใจของระบบงานสื่อประสมโดยมีหน่วยประมวลผลคืออะไร
ตอบ.ไมโครโพรเซสเซอร์


นาย สาวิช ทองโอ เลขที่ 3 ม. 4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.1คำถาม:สื่อประสม หมายถึงอะไร
ตอบ:การนำสื่อหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และ วิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.2คำถาม:ในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่ออะไร
ตอบ:เพื่อการผลิต หรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

2.องค์ประกอบของสื่อประสม
2.1คำถาม:กราฟิกแผนที่บิต (bitmapped graphics)มีอีกชื่อเรียกว่าอะไร
ตอบ:กราฟิกแรสเตอร์

2.2คำถาม:กราฟิกเส้นสมมติgraphics) เป็นกราฟิกที่ใช้สูตรคณิตศาสตร์สร้างอะไร
ตอบ:สร้างภาพโดยที่จุดภาพจะถูกระบุด้วยความสัมพันธ์เชิงพื้นที่แทนที่จะอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน

3. ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

3.1คำถาม:มัลติมีเดียหรือสื่อประสม (Multimedia)เป็นการทำอะไร
ตอบ:เป็นการนำเอาตัวกลาง (Media) ชนิดที่ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ
3.21คำถาม:มัลติมีเดียหรือสื่อประสม (Multimedia) มีอะไรบ้าง
ตอบ: เสียง ภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว วีดีโอ ข้อความ ฯลฯ

4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม
4.1คำถาม:ซาวด์การ์ดมีอีกชื่อว่าอะไร
ตอบ:การ์ดเสียง
4.2คำถาม:ซาวด์การ์ดมีหน้าที่หลักคือ
ตอบ:บันทึกเสียง

รณชัย รักนุ้ย เลขที่13 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.ความหมายของสื่อประสม
1.1สื่อประสมในการนำเสนอข้อมูลรูปแบบต่างๆรูปแบบใดบ้าง
ตอบ ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีทัศน์และเสียง
1.2สื่อประสมในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย
กันเพื่ออะไร
ตอบ เพื่อการผลิต หรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
2.องค์ประกอบของสื่อประสม
2.1องค์ประกอบของสื่อประสมมีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อความ ภาพ เสียง วีดิทัศน์
2.2ภาพบิตแมพเป็นรูปภาพแบบใด
ตอบ เป็นการเก็บรูปภาพเป็นพิกเซล แต่ละพิกเซลก็คือจุดเล็กๆ ที่แสดงเป็นสี
3.ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3.1ประโยชน์ของการนำสื่อประสมมาประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เช่น
ตอบ ง่ายต่อการทำงาน
3.2วัตถุประสงค์ของกาารนำไปใช้งาน
ตอบ สามารถใช้ในการนำเสนอต่างๆ
4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม
4.1อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสมยกตัวอย่างเช่น
ตอบ เครื่องอ่านและเขียนวีดี ลำโพงนอก
4.2อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสื่อประสมต้องใช้คอมพิวเตอรืที่เป็นอย่างไร
ตอบ มีประสิทธิภาพและการติดตั้งระบบมัลติมีเดีย
นางสาว มาริสา อินทรทอง เลขที่ 30 ชั้นม.4/1

บันทึกของพีรพัฒน์ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก