9 ก.พ. 2555

ตัวอย่างข้อสอบคอมพิวเตอร์ (ชุดที่ 3)


ข้อที่ 1 :  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์     
                1. ประมวลผล
                2. เก็บข้อมูล
                3. รับข้อมูล
              4. นำข้อมูลเข้า
คำอธิบาย
(คนที่จะนำข้อมูลเข้าได้ก็คือ User ค่ะ)
ข้อที่ 2 :  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า        
            1. บิต
            2. ไบต์
            3. ฟิลด์
            4. เร็คคอร์ด
ข้อที่ 3 :  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร       
                1. Document
                2. Report
                3. Information
                4. Output
ข้อที่ 4 :  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด       
                1. อนาล็อก
                2. ดิจิตอล
                3. ไฮบริค
                4. ไฟฟ้า
ข้อที่ 5 :  สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้     
                1. การเปิดกล่องระเบิด
                2. การเลือกผลไม้
                3. การก่อการร้าย
                4. การปอกเลือกไข่ต้ม
ข้อที่ 6 :  IP Address คือ       
                1. หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
                2. โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                3. หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
                4. ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

ข้อที่ 7 :  ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง  
                1. การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
                2. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
                3. การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
                4. ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต
ข้อที่ 8 :  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์
                1. แถบชื่อ
                2. แถบสื่อสาร
                3. แถบสถานะ
                4. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์
ข้อที่ 9 :  s15550036@student.rit.ac.th   ข้อความ “s1555036” หมายถึงข้อใด        
                1. Domain Name
                2. Password
                3. Sub Domain
                4. Username
ข้อที่ 10 :  ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด
                1. .doc
                2. .zip
                3. .com
                4. .txt
ข้อที่ 11 :  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ           
                1. อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์
                2. ความปลอดภัยของข้อมูล
                3. ลิขสิทธิ์
                4. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 12 :  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล    
                1. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
                2. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้
                3. ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที่
                4. ประหยัดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลข้อที่ 13 :ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS       
                1. โปรแกรมภาษาโคบอล
                2. โปรแกรมภาษาปาสคาล
                3. โปรแกรมภาษาเบสิค
                4. โปรแกรม SQL

ข้อที่ 14 :  ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้           
                1. Programmers
                2. DBA
                3. DBMS
                4. Computer Analysis
ข้อที่ 15 :  ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์   
                1. เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ
                2. เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลยาก
                3. เกิดความขัดแย้งของข้อมูล
                4. ผิดทุกข้อไม่มีความคิดเห็น: