2 ก.พ. 2555

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ (ชุดที่ 1)

1. ข้อใด คือความหมายของคอมพิวเตอร์
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

2. ข้อใด คือความหมายของข้อมูล
ก.   ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจ
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

3. ข้อใด คือความหมายของฮาร์ดแวร์
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4. ข้อใด คือความหมายของโปรแกรม
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog      

5. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ก.  Hardware
ข.  Software
ค.  People ware
ง.  ถูกทุกข้อ

6. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์
ก.  Ms-Word
ข. Harddisk
ค. Ms-Excel
ง.  เกมส์                               

7. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
ก.  Monitor
ข.  CPU
ค.  Keyboard
ง.  Ms-Excel

8. Monitor เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทใด
ก.  Program
ข.  Software
ค.  Hardware ง.  Word

9. ฮาร์ดแวร์คืออะไร
ก.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็น จับต้องได้และทำงานร่วมกันได้
ข.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถมองเห็น
ค.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถจับต้องได้
ง.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่จับต้องได้แต่มองไม่เห็น

10. ซอฟแวร์คืออะไร
ก.  ลำโพง
ข.  จอภาพ
ค.  เมาส์
ง.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

11. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ประมวลผลคือข้อใด
ก. Input unit
ข. Central Processing Unit
ค. Main Memory
ง.  CD-R /DVD

12. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก
ก.  Diskette
ข. CD
ค. DVD
ง. Harddisk
13. อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.  Scanner
ข.  RAM
ค. DVD
ง. printer
14. อุปกรณ์ที่เป็นการแสดงผลได้แก่ข้อใด
ก.  คีย์บอร์ด
ข.  จอ
ค.  แรม
ง. สแกนเนอร์

15. อุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนสมองของคนเรา
ก.  mornitor
ข. printer
ค. CPU
ง. LCD
16. การค้นหาข้อมูลใน Internet มีวิธีการอย่างไร
ก.  พิมพ์ชื่อเว็บไซด์ในช่อง  Address
ข.  กดปุ่ม Favorites
ค.  เข้าเว็บ search engine
ง.  ไม่มีข้อใดถูก

17.  www.google.co.th    เรียกว่าอะไร
ก.  อีเมล์
ข.  เว็บไซด์
ค.  ชื่อเว็บไซด์
ง.  อินเตอร์เน็ต

18.  goft.jj@hotmail.com  คืออะไร
ก.  ชื่อเว็บไซด์
ข.  ชื่อโฮมเพจ
ค.  ชื่อเว็บเพจ
ง.  ชื่ออีเมลล์

19. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้อีเมล์
ก.  พิมพ์งานเอกสารได้
ข.  วาดรูปส่งให้เพื่อนได้
ค.  ส่งข้อความหรือรูปภาพได้
ง.  ใช้บันทึกข้อมูลที่ต้องการได้

20. ข้อใดจำเป็นที่สุดในการส่งอีเมล์
ก.  หัวข้อ
ข.  ชื่อผู้ส่ง
ค.  ข้อความ
ง.  อีเมลล์ผู้รับ


1 ความคิดเห็น:

Replica Louis Vuitton Handbags กล่าวว่า...

Our Top Swiss Rolex Watches is concentrate on the growth and development of the wonderful mechanical Replica Rolex Watches with excellent innovation capacity. Their keeps to attain Replica Louis Vuitton Handbags technological discoveries, and acquired lots of great accomplishments. That's the Replica Handbags main reason they could firmly be the one of the ranks from the top Replica Hermes Handbagsbrand on the planet.