28 ก.ค. 2552

ชีวิตนี้ทำอย่างไร ... ?ชีวิตนี้ ทำอย่างไรกัน ... ?
ฉันถือว่า ต้องหยุดบ้า ในอร่อย ค่อยผ่อนผัน ตามองค์มรรคแปดประการ ประสานกัน ทุกคืนวัน ให้ถูกต้อง คลองสัมมา ฯ
พุทธทาสภิกขุ