3 มิ.ย. 2557

ใบงานที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใบงานที่ 1  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ระดับชั้น  ม.4


1)  ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากเว็บไซต์ต่อไปนี้พร้อมสรุปสาระสำคัญลงสมุด

      1.1)    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  http://flukeloveskb.blogspot.com/2012/06/1.html
      1.2)    ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   http://krupiyadanai.wordpress.com/2012/10/31/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C 
     1.3   แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  http://krupiyadanai.wordpress.com/2012/10/22/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF/

 2) ทำแบบทดสอบจากเว็บไซต์  http://school.obec.go.th/prathueang/techno%20communication_test.html 
 ตรวจสอบคะแนน และ จดบันทึกแบบทดสอบพร้อมคำตอบข้อที่ถูกต้องลงสมุดของตัวเอง  จำนวน  10 ข้อยาก(เฉพาะโจทย์+คำตอบเฉพาะข้อที่ถูก)

 
................................................................................................................................................................................ 

ไม่มีความคิดเห็น: