2 ก.พ. 2555

ตัวอย่างข้อสอบคอมพิวเตอร์ (ชุดที่2)

ก. ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข. ไซเบอร์สเปซ
ค. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปอีกเครื่องหนึ่ง

2 อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. เน็ตเวิร์ก ข. ไซเบอร์สเปซ
ค. คอมมิวนิเคชั่น ง. เน็ตเวิร์กซิสเต็ม

3. การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่าอะไร
ก. อีเมล์ ข. การสืบค้นข้อมูล
ค. การโอนถ่ายข้อมูล ง. การแลกเปลี่ยนข่าวสาร

4. บริการด้าน E-Commerce หมายถึง
ก. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ข. การส่งสารบนอินเตอร์เน็ต
ค. การพูดคุยหรือสนทนา ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

5. ถ้าท่านต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะใช้บริการส่วนใดของระบบอินเตอร์เน็ต
ก. E-mail ข. Telnet
ค. Chat & Talk ง. Gopher

6. http://www.mtk.ubonข.net คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร
ก. ตัวย่อประเทศ ข. ตัวย่อหน่วยงานต้นสังกัด
ค. ตัวย่อของประเภทขององค์กร ง. ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

7. ข้อใดอธิบายความหมายของเวิลด์ไวด์เว็บ (www) ได้ถูกต้องที่สุด
ก. การบริการข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์
ข. การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์โดยมีโฮสต์ที่ทำหน้าที่บริการข้อมูล
ค. การบริการข้อมูลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
ง. การบริการข้อมูลผ่านโฮสต์โดยใช้คำนำหน้าว่า www

8. เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับอะไร
ก. ปกหนังสือ ข. หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ
ค. กระดานไวท์บอร์ด ง. โต๊ะเขียนหนังสือ

9. หน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่าอะไร
ก. Home Page ข. Web Site
ข. Home Site ง. Http


10. การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไร
ก. คลิกที่ไอคอน My Computer
ข. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Connect to the internet
ค. คลิกเม้าส์ปุ่มขวาบริเวณพื้นที่ว่าง ๆ
ง. คลิกที่โฟลเดอร์ Control Panel

11. อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. เน็ตเวิร์ก ข. ไซเบอร์สเปซ
ค. คอมมิวนิเคชั่น ง. เน็ตเวิร์กซิสเต็ม

12. การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่าอะไร
ก. อีเมล์ ข. การสืบค้นข้อมูล
ค. การโอนถ่ายข้อมูล ง. การแลกเปลี่ยนข่าวสาร

13. บริการด้าน E-Commerce หมายถึง
ก. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ข. การส่งสารบนอินเตอร์เน็ต
ค. การพูดคุยหรือสนทนา ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

14. ถ้าท่านต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะใช้บริการส่วนใดของระบบอินเตอร์เน็ต
ก. E-mail ข. Telnet
ค. Chat & Talk ง. Gopher

15. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามร้านบริการอินเตอร์เน็ตโจรกรรมข้อมูลของทางราชการ เป็นการทำ
อาชญากรรมแบบใด
ก. การโจรกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ข. การขโมยเวลาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ค. การละเมิดสิทธิการใช้งาน
ง. การละเมิดสิทธิการใช้คอมพิวเตอร์

16. บริการอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้นิยมมากที่สุดคืออะไร
ก. อีเมล์ ข. เอ็นเทอร์เทน
ค. นิวส์กรุ๊ป ง. อีคอมเมิร์ซ

17. "แพ็กเกต" หมายถึงอะไร
ก. กล่องใส่ข้อมูล ข. ชุดของข้อมูล
ค. หน่วยรับข้อมูล ง. สัญญาณรับ-ส่งข้อมูล


18. ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนกับหน่วยงานใดของรัฐ
ก. องค์การโทรศัพท์ ข. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ค. กระทรวงคมนาคม ง. ศูนย์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

19. เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับอะไร
ก. ปกหนังสือ ข. หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ
ค. กระดานไวท์บอร์ด ง. โต๊ะเขียนหนังสือ

20. ในแต่ละโฮมเพจมักจะประกอบด้วยอะไรเป็นหลัก
ก. ข้อความ ข. รูปภาพ
ค. สัญลักษณ์พิเศษ ง. ไฟล์เสียง

21. การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไร
ก. คลิกที่ไอคอน My Computer
ข. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Connect to the internet
ค. คลิกเม้าส์ปุ่มขวาบริเวณพื้นที่ว่าง ๆ
ง. คลิกที่โฟลเดอร์ Control Panel

22. ปุ่ม Back ในอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ หมายถึงอะไร
ก. การเลื่อนเว็บเพจ ข. การย้อนกลับไปยังเว็บเพจก่อนหน้า
ค. การค้นหาเว็บเพจ ง. การไปยังเว็บเพจหน้าถัดไปที่เคยดูมาแล้ว

23. คำสั่ง Address ในอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ตรงกับคำสั่งใดของเน็ตสเคป
ก. Bookmark ข. Forward
ค. Location ง. Security

24. ปุ่ม Home มีความสำคัญกับเว็บบราเซอร์อย่างไร
ก. ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น
ข. เป็นหน้าต่างแรกที่จะพบเมื่อเปิดเว็บเบราเซอร์
ค. ช่วยในการค้นหาข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
ง. เป็นคำสั่งที่ช่วยประสานงานการติดต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ

25. ถ้าต้องการเก็บเว็บไซต์ที่น่าสนใจไว้ใช้งานในครั้งต่อไปอย่างรวดเร็วจะปฏิบัติอย่างไร
ก. เก็บเว็บไซต์ไว้ใน History ข. เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Search
ค. เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Favorites ง. เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Refresh

26. ถ้าต้องการชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ตต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. เรียกผ่านเบราเซอร์ ข. เรียกผ่าน Search Site
ค. เรียกผ่าน windowsmedia.com ง. ถูกทุกข้อ

27. การปรับภาษาให้เป็นภาษาไทยใช้คำสั่งใด
ก. Encoding ข. Go to ค. Favorite ง. Refresh

28. ถ้าต้องการเข้าไปยังเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการจะใช้รูปแบบคำสั่งอย่งไร
ก. www.mai.go.th ข. www.moe.go.th
ค. www.mua.go.th ง. www.cat.co.th

29. โมเด็ม (Modem) คือ
ก. ช่องสัญญาณสื่อสาร ข. ตัวแปลงรหัสหรือสัญญาณสื่อสาร
ค. ตัวส่งสัญญาณ ง. ตัวรับสัญญาณ

30. โมเด็ม (Modem) คือ
1. ช่องสัญญาณสื่อสาร 2. ตัวแปลงรหัสหรือสัญญาณสื่อสาร
3. ตัวส่งสัญญาณ 4. ตัวรับสัญญาณ

ที่มา  http://kumnoung.blogspot.com/2008/10/3.html

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก