21 ธ.ค. 2554

รู้หรือเปล่า ...?

1. อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์การใช้งานของอุปกรณ์ต่อไปนี้ Joystick / stylus /flatbed scanner / OMR


2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่อะไร

3. ความเร็วของ CPU ถูกควบคุมโดยสัญญาณอะไร

4. หน่วยวัดความเร็วของ CPU เรียกว่า อะไร

5. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบ่งเป็น 2 หน่วย ได้แก่ อะไรบ้าง

6. อธิบายความหมายและความสำคัญของหน่วยควบคุม และ หน่วยตรรกะ มาพอเข้าใจ

7. หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีองค์ประกอบสำคัญ 2 องค์ประกอบ ได้แก่อะไรบ้าง

8. อธิบายความหมายของ เรจิสเตอร์ กับ บัส มาพอเข้าใจ

ไม่มีความคิดเห็น: